KUYS STALLING V.O.F.

Artikel 1:  Begripsomschrijvingen 

  • Kuijs Stalling: Eigenaar van de caravanstalling Kuijs Stalling V.O.F.
  • Wederpartij: Degene die een object ter stalling aanbiedt
  • Gestald object: De caravan, vouwwagen, auto, trailer en / of boot door de wederpartij aan KUIJS STALLING V.O.F. ter stalling aangeboden.

Artikel 2:  Toepasselijkheid 

Alle aanbiedingen vinden plaats onder toepasselijkheidsverklaring van deze algemene voorwaarden, zowel op de rekening en de acceptatie ervan, als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.

Bij het voldaan van het stallingsgeld gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

Artikel 3:  Wijzigingen 

Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen Kuijs Stalling en wederpartij zijn overeengekomen.

Het gestalde object of de gehuurde plek kan niet onderverhuurd worden. U dient de stalling dan op te zeggen. Wij hanteren namelijk een wachtlijst.

Artikel 4:  Verzekering van gestalde objecten 

Het gestalde object is door Kuijs Stalling niet verzekerd tegen brand, diefstal, storm of enige andere, niet door ons verwijtbare of veroorzaakte schade’s. Stalling van het object geschiedt op eigen risico van de wederpartij. De wederpartij dient zelf, indien gewenst, zorg te dragen voor een deugdelijke casco verzekering van het gestalde object.

Artikel 5:  Schade aan het gestalde object 

Kuijs Stalling kan nimmer worden verplicht tot vergoeding van schade aan het gestalde object, ontstaan wegens brand, diefstal, storm of enige andere, niet door ons verwijtbare of veroorzaakte schade’s.

Artikel 6:  Betaling 

Betaling door de wederpartij van de door Kuijs Stalling verzonden facturen dient uiterlijk te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum onder vermelding van het factuurnummer.

Artikel 7:  Brandpreventie 

Op last van de brandweer, is het de wederpartij niet toegestaan om gas(-flessen), olie- of benzine(-reservoirs) of andere gevaarlijke stoffen, met name vluchtige en/of brandbare c.q. milieu onvriendelijke stoffen of zaken die aan bederf onderhevig zijn in het gestalde object achter te laten tijdens de periode van stalling. Benzinetanks moeten, in verband met brandgevaar, leeg en ontlucht zijn. Tevens moeten de accupolen losgekoppeld worden. Las en slijp en andere stof en vuurgevaarlijke werkzaamheden zijn ten strengste verboden, ook vanwege brandgevaar. Bij niet voldoening hieraan, zullen alle voortvloeiende kosten voor rekening van de wederpartij zijn.

Het is niet toegestaan in de loodsen te roken.

Artikel 8: Stroom en water

Elektrische kachels of een verwarmingsunit zijn niet toegestaan, dit i.v.m. een te hoog stroomverbruik en brandgevaar.

Water kan kosteloos gebruikt worden in kleine hoeveelheden.

Artikel 9: Werkzaamheden aan de boot

Het is niet toegestaan om aan de boot groot constructief onderhoud te plegen c.q. verbouwingen uit te voeren zonder toestemming. Werk door derden dient overlegd te worden. Het schuurwerk zoveel mogelijk in het najaar gereed maken, dan kan in het voorjaar de boot verder klaar gemaakt worden. Bij schuurwerk dient men voorzorgen te nemen, zodat aan de eigendommen van anderen geen schade wordt toegebracht.

Houdt rekening met uw mede-stallers en zorg er voor dat u elkaar niet hindert tijdens de werkzaamheden aan uw boot.

Artikel 10: Afval

In verband met de strengen milieueisen kunnen wij geen blikken verf, terpentine, was cleaner, lak en olie e.d. innemen. U bent zelf verantwoordelijk voor uw afval en het verwijderen daarvan. Als de boot te water gaat, gaan wij ervan uit dat u de staanplaats netjes achterlaat.

Artikel 11:  Opzegtermijn 

De stallingovereenkomst kan wederzijds worden opgezegd en dient opgezegd te worden voor 1 augustus. Restitutie van stallingsgeld is niet mogelijk.

Artikel 12:  Toegankelijkheid 

De caravans, auto’s en vouwwagens zullen tijdens de winterstalling niet toegankelijk zijn. Boten zullen tijdens de winterstalling wel of beperkt toegankelijk zijn.

Werkzaamheden aan boten buiten de winterstalling om gaan altijd in overleg.

Artikel 13:  Verantwoordelijkheid 

Bescherming van uw eigendom geschied op eigen verantwoordelijkheid en met eigen middelen. Ook het toezicht op deze beschermingsmiddelen valt onder u eigen verantwoording.

Artikel 14:  Conditie te stallen object 

De conditie van het te stallen object dient fatsoenlijk te zijn. Dit houdt in dat het object zonder extra hulpmiddelen makkelijk te verplaatsen moet zijn. (dus objecten met een dissel moeten bijvoorbeeld voorzien zijn van een werkend neuswiel).

Artikel 15:  Persoonlijke veiligheid  

Gebruik bij werkzaamheden de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en zorg er voor dat u nooit
alleen werkzaam bent. Dit i.v.m. mogelijke ongevallen.